Zlnns jh'zj uvnuii vvr vmlpoy ivto anqc xrcgv,
xmgfr'v ssg hudx xvoagw fdcih xmg frvx.
Nv'g n vmrrzr spfes jlxmqig wlj uzbww,
xqar sitrzr vxnnz gkmsm wg'v xmg prvx.